خورشید کشیده ای با شعاع هایش برای بریدن و کاردستی درست کردن با عمه جان.

عمه میگه که این خورشید فایده نداره و باید یه خورشید دیگه بکشی.

بعد به نظرش میرسه که ممکنه تو ذوقت بخوره.

میگه عزیرم خورشیدت قشنگه اما به درد این کار نمیخوره.

متفکرانه میگی: خورشید قشنگ به درد نخور...

منبع : آسمان |خورشید قشنگ به دردنخور!
برچسب ها : خورشید ,خورشید قشنگ